6481 H skladový operátor

6481 H skladový operátor

3-ročný učebný odbor

Doklad o vzdelaní: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolvent ovláda činnosti v skladových a obchodných prevádzkach, prácu s obalmi, systém ukladania tovaru, uskladnenie tovaru, spôsob nakládky a vykládky, uplatnenie vo veľkoskladoch a logistických centrách.

Absolvent pozná princípy trhovej ekonomiky, má základné poznatky o podnikovom hospodárstve, o podnikaní v obchode a administratíve.

Ovláda základy tovaroznalectva, vie identifikovať materiál podľa znakov, ovláda zásady a spôsoby balenia tovaru. Ovláda technológie práce s obalmi, systém ukladania tovaru, spôsoby nakládky a vykládky tovaru v sklade. Zvláda používanie a technológiu práce s mobilnými skladovacími zariadeniami. Pozná základné systémy skladovania a technologické postupy pri skladovaní. Má vedomosti z oblasti organizácie riadenia práce a pracovného kolektívu.

Je schopný odborne vykonávať skladové činnosti v obchodných a logistických centrách, a s nimi súvisiacu skladovú a obchodnú dokumentáciu.

Učebný plán:

Kód a názov učebného odboru

6481 H skladový operátor

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Týždenný počet vyučovacích hodín

1.

2.

3.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

14

13

13

40

Všeobecno-vzdelávacie predmety 

7

5,5

6

18,5

slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

cudzí jazyk d), e)

1,5

1,5

2

5

etická výchova/náboženská výchova f)

1

-

-

1

občianska náuka 

-

-

1

1

chémia

-

1

-

1

matematika

1

1

1

3

Informatika g)

1

-

-

1

telesná a športová výchova  d)

1

1

1

3

Odborné predmety

7

7,5

7

21,5

ekonomika

1

1

1

3

administratíva a korešpondencia j)

1,5

-

-

1,5

skladová prevádzka

2

1,5

1,5

5

skladová evidencia

-

1,5

1,5

3

skladové a obchodné IKT j)

-

1

1

2

tovaroznalectvo

1

1

1

3

zariadenie a vybavenie skladov

1,5

1,5

1

4

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

18

21

21

60

Odborný výcvik

18

21

21

60

Spolu

32

34

34

100


Fotogaléria