Nadstavbové štúdium

Informácie pre uchádzačov o nadstavbé štúdium

pre školský rok 2020/2021 

!!! V školskom roku 2020/2021 sa nebude otvárať externé štúdium.


Informácie k dennému nadstavbovému štúdiu

(2-ročné, denné štúdium) 

otvárame študijné odbory:  

  • 6403 L podnikanie v remeslách a službách
  • 6421 L spoločné stravovanie

 

 -          prihlášku je možné stiahnuť z internetu:

          www.sosostn.sk v rubrike DOKUMENTY - TLAČIVÁ

          – PRIHLÁŠKA NA NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM,

 -          na prihláške vypísať všetky údaje,    

 -          žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium v 3-ročnom učebnom odbore si vpíšu   

             koncoročné známky z 1., 2., a 3. ročníka do prihlášky a v septembri doložia

             triednemu učiteľovi vysvedčenia zo všetkých troch ročníkov učebného odboru

             a výučný list na kontrolu

 -          prihlášky zasielajte poštou na adresu školy

             alebo odovzdajte osobne na sekretariáte školy

             za dodržania prísnych hygienických predpisov v termíne

            od  1. 6. do 15. 6. 2020 v čase od 8:00 do 11:00.