Enviroprojekt 2022

Cieľom projektu je rozvoj environmentálneho vzdelávania žiakov strednej školy, budovanie ich vzťahu k životnému prostrediu. 

Téma Enviroprojektu 2022: Predchádzanie dôsledkom zmeny klímy – prevencia povodní a sucha, dažďové záhrady, zelené steny.

Zameranie projektu: implementácia témy EMV do priameho praktického vzdelávacieho procesu. Dôraz sa kladie na zodpovedné správanie sa k životnému prostrediu.

Do projektu sme sa zapojili v školskom roku 2021/2022 a pokračujeme v školskom roku 2022/2023.

https://www.minedu.sk/vyzva-enviroprojekt-2022/

Realizácia:

Výsadbou zelene pred plotom oddeľujúcim hlučnú hlavnú komunikáciu a školský Areál zdravia zvýšime estetickú a funkčnú úroveň objektu.

Vysadené dreviny vytvoria tepelný most medzi betónovým plotom a okolím. Súčasne sa využije vodozádržná funkcia drevín, spracovanie exhalátov v procese fotosyntézy a zvlhčí sa ovzdušie.

Výsadbu drevín zrealizovali žiaci pod vedením učiteľov v mesiaci október 2022 (foto).

Po vysadení jednotlivé triedy budú mať svoje konkrétne dreviny v starostlivosti, pričom si žiaci uvedomia vlastný podiel pri zlepšovaní životného prostredia.

Ing. Dagmar Šargavá, koordinátorka environmentálnej výchovy


Fotogaléria