Školský poriadok

Zamestnanci a žiaci sa stali dobrovoľnými účastníkmi vzdelávacieho a pracovného procesu v tejto ustanovizni. Týmto rozhodnutím vzali na vedomie charakter školy, vzdelávania a svojho poslania. Súčasťou je rešpektovanie a aktívne presadzovanie stanovených pravidiel vo vnútorných poriadkoch a smerniciach školy.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie a tvorivého pracovného prostredia škola zabezpečí vnútorný chod, organizáciu života zamestnancov a študentov podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti .

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.

Školský poriadok platný od 01.09.2023  nájdete v priloženom dokumente.

Každý školský rok sa pripomienkuje a aktualizuje.


Dokumenty na stiahnutie