Nadstavbové štúdium

Informácie k dennému nadstavbovému štúdiu

2-ročné, denné štúdium

 

pre školský rok 2024/2025 otvárame študijné odbory:   

  • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

 

 -         prihlášku je možné stiahnuť z internetu:

            www.sosostn.sk v rubrike DOKUMENTY - TLAČIVÁ

            PRIHLÁŠKA NA  NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM,

 -          na prihláške vypísať všetky údaje,

  • žiaci, ktorí v tomto školskom roku študujú v trojročnom učebnom odbore

           do prihlášky vpíšu známky koncoročné z 1. a 2. ročníka a

           polročné známky z tretieho  ročníka,

           známky overí a prihlášku overuje, správnosť potvrdí svojím podpisom triedny učiteľ. 

  • žiaci, ktorí končia 3-ročný učebný odbor v školskom roku 2023/2024 na inej strednej škole,

            vpisujú do kolónky prvý a druhý ročník známky z koncoročnej klasifikácie,

            do kolónky tretí ročník  známky z polročnej klasifikácie,

            kontrolu a správnosť údajov overuje ich triedny učiteľ,

            čo potvrdí svojím podpisom a pečiatkou školy,

  • žiaci, ktorí skončili štúdium v 3-ročnom učebnom odbore v predchádzajúcich školských rokoch,

           prikladajú k riadne vyplnenej prihláške overené kópie vysvedčení

           z 1., 2. a 3. ročníka a overenú kópiu výučného listu. 

  • prihlášku zasielajte poštou na adresu školy, alebo odovzdajte osobne na    

            sekretariáte školy v termíne

            od  02. 05. do 31. 05. 2024 v čase od 8.00 do 14.30 h.

Dokumenty na stiahnutie