Moderná škola-základ úspechu

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


Európska únia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 1 – reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie: Výskumná agentúra


Oznámenie o ukončení projektu

Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14 Trenčín a jej nástupnícka organizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín realizovala projekt s názvom

Moderná škola - základ úspechu

Dopytovo orientovaný projekt

ITMS kód: 26110130743 (dodatok k Zmluve č.3)

  • dofinancovanie, udržateľnosť

Rozpočet projektu /pôvodný ITMS 26110130600/

Celkové výdavky projektu:   244 577 20 €
— z toho:
— nenávratné finančné prostriedky schválené zo štrukturálnych fondov EÚ: 232 348,34 €

— zriaďovateľ (Trenčiansky samosprávny kraj) 5% z celkových výdavkov: 12 228,86 €

Cieľová skupina: 

  • 02/2014 - 07/2015: študenti a pedagógovia SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
  • 08/2015 - 03/2016: študenti a pedagógovia SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

Trvanie aktivít projektu: 

  • 02/2014 - 07/2015 SOŠ podnikania Veľkomoravská 14, Trenčín

Trvanie projektu:

  • 08/2015 - 03/2016 nástupnícka organizácia - nový prijímateľ: SOŠ obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

Nasledujúce monitorovacie obdobie 5 rokov: 2016 - 2021

Strategický cieľ: Inovácia metód a foriem vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese

Špecifické ciele / aktivity nášho projektu:

1.Inovácia obsahu, metód a foriem vzdelávania

1.1 Inovácia obsahu metód a foriem vzdelávania vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch

1.2 Inovácia obsahu metód a foriem vzdelávania v odborných predmetoch

1.3 Zriadenie odbornej učebne nového študijného odboru 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

2.Podpora kariérneho vzdelávania

2.1 Inovatívny systém kariérneho vzdelávania

3.Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

3.1 Osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov školy


Projektový manažér: Mgr. Mária Hančinská

Riadenie projektu: Výskumná agentúra


súvisiaci dokument:Dodatok Zmluve č.3

http://www.sosostn.sk/buxus/docs/zmluvy/Dodatok%20%C4%8D.%203%20projekt.pdf

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31