Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III

Na našej škole vďaka národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III aj v školskom roku 2023/2024 pôsobia podporné profesie pedagogický asistent a školský psychológ. Spolu s internými zamestnancami školy, ktorými sú školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a výchovný poradca tvoria školský podporný inkluzívny tím.

Zloženie školského podporného tímu vychádza z potrieb školy. Tieto profesie sú nápomocné žiakom pri ich adaptácii na nové prostredie, pri prekonávaní jazykových bariér, žiakom zo sociálne - znevýhodneného prostredia alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením s cieľom pomôcť im prekonávať prekážky, aby mohli  v škole uspieť.

Vhodným personálnym zabezpečením chceme na našej škole dosiahnuť rovnaký prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu, aby výchova a vzdelávanie prebiehali v pokojnom bezproblémovom prostredí, ktoré nebude negatívne ovplyvňovať výchovno-vzdelávacie potreby žiakov.

Aktivity, ktoré inkluzívny tím realizuje, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu.

https://www.minedu.sk/zverejnili-sme-vyzvu-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-podpora-pomahajucich-profesii-3/ Kontakty na inkluzívny tím v sekcii PORADENSTVO

Ing. Beata Jalovičiarová, zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie