Skrátené štúdium

KONZULTÁCIE v školskom roku 2020/2021:

pre odbor 2964 H cukrár - harmonogram konzultácií TU

pre odbor 6445 H kuchár - harmonogram konzultácií TU

viac informácií u triednej učiteľky Mgr. Ivany Ďurčekovej


Informácie pre uchádzačov o skrátené štúdium

pre školský rok 2020/2021

otvárame učebné odbory – skrátené štúdium (externá forma, dvojročný vzdelávací program)

 

  • 2964 H  cukrár                                                                                             
  • 6445 H  kuchár

 

 -          prihlášku je možné stiahnuť z internetu:

          www.sosostn.sk v rubrike DOKUMENTY - TLAČIVÁ

          – PRIHLÁŠKA NA SKRÁTENÉ  ŠTÚDIUM,

 -          na prihláške vypísať všetky údaje,

 -          na štúdium môžu byť prijatí žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium v 3-ročnom

            učebnom odbore, v  4-ročnom, alebo 5-ročnom študijnom odbore,

            žiaci si vpíšu známky z koncoročného vysvedčenia za posledné tri ročníky štúdia

            do prihlášky a v septembri doložia triednemu učiteľovi vysvedčenia z týchto ročníkov,

 

 Prihlášky sa odovzdávajú na sekretariáte školy  do 31. 8. 2020.     

Žiak musí spĺňať zdravotné požiadavky na uchádzača pre daný odbor určené Základnými pedagogickými  dokumentmi schválenými Ministerstvom školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky a školským vzdelávacím programom.

Podmienkou prijatia na skrátené štúdium je v predchádzajúcom vzdelávaní získanie najmenej stredoškolského vzdelania.

Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 odsek 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní po posúdení predložených dokladov.