Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Na našej škole vďaka národnému projektu pôsobia od školského roku 2019/2020 podporné profesie pedagogický asistent a sociálny pedagóg.

Spolu s internými zamestnancami, ktorými sú školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a výchovný poradca tvoria školský podporný inkluzívny tím.

Tieto profesie sú nápomocné žiakom pri ich adaptácii na nové prostredie, pri prekonávaní jazykových bariér, žiakom zo sociálne - znevýhodneného prostredia alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením s cieľom pomôcť im prekonávať prekážky, aby mohli  v škole uspieť.

Vhodným personálnym zabezpečením chceme na našej škole dosiahnuť rovnaký prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu, aby výchova a vzdelávanie prebiehali v pokojnom bezproblémovom prostredí, ktoré nebude negatívne ovplyvňovať výchovno-vzdelávacie potreby žiakov.

Aktivity, ktoré inkluzívny tím realizuje, sa uskutočňujú vďaka pomoci Európskej únie, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 Kontakty na inkluzívny tím v sekcii PORADENSTVO

Ing. Beata Jalovičiarová, zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie