Školský poriadok

Riaditeľ školy na základe § 153 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008 a Vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. zo dňa 24. júna 2009 o stredných školách a o zozname študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a Zákona č. 596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento školský poriadok Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín.

Zamestnanci a žiaci sa stali dobrovoľnými účastníkmi vzdelávacieho a pracovného procesu v tejto ustanovizni. Týmto rozhodnutím vzali na vedomie charakter školy, vzdelávania a svojho poslania. Súčasťou je rešpektovanie a aktívne presadzovanie stanovených pravidiel vo vnútorných poriadkoch a smerniciach školy.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie a tvorivého pracovného prostredia škola zabezpečí vnútorný chod, organizáciu života zamestnancov a študentov podmienky pre optimálne medziľ udské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti .

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.

Kompletný školský poriadok nájdete v priloženom dokumente.

Každý školský rok sa pripomienkuje a aktualizuje.


Dokumenty na stiahnutie