Zážitkové vzdelávanie na Jilemáku - odborné exkurzie Banská Štiavnica, Bradlo, Devín

Tento škol. rok sa naši žiaci mohli zúčastniť 2 odborných exkurzií v rámci projektu TSK Tematické zážitkové vzdelávanie. Na ich realizáciu, sme na základe 2 projektov, dostali 1000 €. 1. Odbornú exkurziu do Banskej Štiavnice/UNESCO v srdci Slovenska 2. na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, Devín.