Skrátené štúdium

Škola má vypracované školské vzdelávacie programy v učebných odboroch: 

  • 2964 H  cukrár                                                                                     
  • 6445 H  kuchár

Skrátená forma štúdia, externá forma, v učebných odboroch sa pre malý záujem v školskom roku 2022/2023 neotvorila.


2964 H cukrár - učebný odbor, skrátené štúdium

Charakteristika absolventa

Obsah vzdelávania v 2-ročnom skrátenom štúdiu učebného odboru 2964 H cukrár je totožný s obsahom vzdelávania uvedeným v tomto štátnom vzdelávacom programe 3 ročného učebného odboru cukrár. . Rozsah vzdelávania vymedzila škola v učebnom pláne svojho školského vzdelávacieho programu tak, aby boli naplnené výkonové a obsahové štandardy konkrétneho učebného odboru.

Absolvent vie zrealizovať výrobu cukrárskych výrobkov: normovanie a prípravu surovín, výrobu výrobkov podľa technologických postupov a receptúr, konečné dohotovenie výrobkov.

Absolvent tohto odboru sa zameriava na prípravu cukrárskych polotovarov, korpusov, hotových výrobkov a zmrzlín tvarovaním, pečením, varením, plnením, krájaním a ďalšou úpravou vrátane ich umeleckého výtvarného spracovania.

Zdravotné požiadavky: dobrý zdravotný stav. Prekážkou prijatia sú poruchy pohybového ústrojenstva (chrbtica, horné a dolné končatiny), dýchacích ciest, chronické a alergické ochorenia kože, tráviaceho ústrojenstva, psychické poruchy, závrate a závratové stavy, ako aj závažné poruchy zraku. Uchádzači nemôžu byť bacilonosičmi a pred nástupom do učebného odboru cukrár sa musia podrobiť vyšetreniam určeným pre pracovníkov v potravinárstve. Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a písomne potvrdil lekár.

Absolvent vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, pracovať v kolektíve a samostatne podnikať, využívať vedecko-technické informácie a ďalej sa vzdelávať. Je odborne pripravený na prácu v potravinárstve.

Po úspešnom ukončení štúdia získa výučný list. 

 

Rámcový učebný plán pre 2-ročné skrátené štúdium učebného odboru

2964 H  CUKRÁR     

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Hotelierstvo a gastronómia

Kód a názov  ŠVP

29 Potravinárstvo

Kód a názov učebného odboru

2964 H  CUKRÁR     

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

externá diaľková

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

 

 

Konzultačné hodiny *

Odborné predmety

1.

2.

Spolu

Teoretické vzdelávanie

60

46

106

Ekonomika

5

9

14*

Manažment

-

5

  5*

Podnikanie

-

5

  5*

Suroviny

14

4

18*

Technológia

23

13

36*

Potravinárska chémia

 5

 5

10*

Odborné kreslenie

9

-

9*

Stroje a zariadenia

4

5

9*

Praktická príprava

 

 

 

Cvičenia z technológie

9

14

23*

Odborný výcvik **

850**

750**

1600**

Spolu

 

 

2240

 Poznámky k RUP:

*   5 vyučovacích hodín = 1 konzultačná hodina

**   Predmet Odborný výcvik absolvovaný v plnom rozsahu

 


6445 H kuchár - učebný odbor, skrátené štúdium

Charakteristika absolventa

Obsah vzdelávania v 2-ročnom skrátenom štúdiu učebného odboru 6445 H kuchár je totožný s obsahom vzdelávania uvedeným vo vzdelávacom programe 3 ročného učebného odboru kuchár. Rozsah vzdelávania vymedzila škola v učebnom pláne svojho školského vzdelávacie programu tak, aby boli naplnené výkonové a obsahové štandardy konkrétneho učebného odboru.

 

Absolvent samostatne ovláda práce spojené s prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby,  zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované spoločenské správanie.

 

Zdravotné požiadavky: dobrý zdravotný stav. Povolanie kuchár nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej pozície. Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a písomne potvrdil lekár.

 

Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách kuchár, šéfkuchár, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

 

Absolventi vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, pracovať v kolektíve a samostatne podnikať, využívať vedecko-technické informácie a ďalej sa vzdelávať. Je odborne pripravený na prácu v potravinárstve.

 

Po úspešnom ukončení štúdia získa absolvent výučný list.

 UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6445 H KUCHÁR

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Hotelierstvo a gastronómia

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

6445 H kuchár

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

externá diaľková

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet konzultačných hodín *

1.

2.

Spolu

ODBORNÉ PREDMETY

 

 

 

Teoretické vzdelávanie

60

51

111*

Ekonomika

5

9

14*

Manažment

-

5

5*

Podnikanie

-

5

5*

Spoločenská komunikácia

9

-

9*

Potraviny a výživa

14

5

19*

Technológia prípravy pokrmov

23

18

41*

Stolovanie

9

9

18*

Praktická príprava

 

 

 

Cvičenia z technológie

9

9

18*

Odborný výcvik 

850**

750**

1600**

Spolu

 

 

2240

 

Poznámky k učebnému plánu:

*  5 vyučovacích hodín = 1 konzultačná hodina

** predmet OVC absolvovať v plnom rozsahu vyučovacích hodín za celé štúdium