Informácie pre zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu

 1.     kolo prijímacích skúšok

 

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí uchádzačov na štúdium na strednej škole budú zaslané cez školský informačný systém Edupage aj poštou 19. mája 2023.

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023.

  • Uchádzač prijatý na štúdium, ktorý chce študovať na našej škole

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie na našej škole, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí  návratkou nástup na vzdelávanie v termíne od 19.5.2023 do 24.5.2023 prostredníctvom Edupage  alebo poštou (tlačivo Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium).

Ak uchádzač potvrdí nástup na jednu školu, ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

Vzor tlačiva – Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium zverejnené na webovej stránke školy

 

  • Uchádzač neprijatý na štúdium na našej škole v zvolenom odbore pre nedostatok miesta

Ak bol uchádzač neprijatý na vzdelávanie na našej škole v zvolenom odbore, proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Vzor tlačiva - Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium, zverejnený na webovej stránke školy

 

V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú potvrdenie o nastúpení na štúdium alebo odvolanie obaja. Výnimku predstavuje situácia, keď prihlášku na štúdium na strednej škole podpisoval len jeden zákonný zástupca na základe písomného vyhlásenia. 

Dokumenty na stiahnutie