Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

pre školský rok 2023/2024

do študijných a učebných odborov

dokumenty (nižšie)


Každý uchádzač má na Rozhodnutí o prijatí/neprijatí KÓD,

pod ktorým je uvedený vo výsledkovej listine.


Prijatý úchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého prijatého uchádzača

písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

najneskôr do 24. 5. 2023. 


V prípade, že je uchádzač neprijatý na štúdium, zákonný zástupca môže podať odvolanie

Vzor tlačiva - Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium je zverejnený na webovej stránke školy

!!! Odvolanie sa podáva do piatich dní odo dňa doručenia Rozhodnutia.

V odvolaní je potrebné uviesť číslo listu,

ktoré je uvedené v ľavom hornom rohu Rozhodnutia.


Dokumenty na stiahnutie