Maturita 2021

zdroj altuálnych informácií k MS 2021:

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2021

Maturitná skúška sa riadi:

 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
 • Vyhláška č. 326 /2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 • Sprievodca školským rokom 2020/2021
 • Základné informácie MŠ - Maturita 2021  
 • https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

TERMÍNY  KONANIA MS pre rok 2021:

MATURITA 2021 - ZMENA 22.3.2021

V nadväznosti na opatrenia proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 22. marca 2021 vydal rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie zo dňa 4. januára 2021.

V zmysle rozhodnutia:

 • sa v školskom roku 2020/2021 externá časť maturitnej skúšky ani písomná forma internej časti maturitnej skúšky NEBUDE konať.
 • žiak, ktorý sa do 30. septembra 2020 prihlásil na maturitnú skúšku z povinného predmetu zo skupiny cudzí jazyk alebo z druhého vyučovacieho jazyka v triedach s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným alebo osemročným štúdiom a má záujem vykonať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka, potvrdí vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo externej časti maturitnej skúšky do 30. júna 2021 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
 • písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka sa konajú 6. septembra 2021.

Žiak SOŠ  si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať B1/ B2, môže sa poradiť s vyučujúcimi CUJ 

žiak posledného ročníka je povinný prihlásiť sa na MS do 30. septembra 2020

Na stredných odborných školách sa povinne maturuje z týchto predmetov:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk: úroveň B1 / B2
 • Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)
 • Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

Teoretická časť odbornej zložky

V školskom roku 2020/2021 sa známka vypočíta ako priemrná známka z príbuzných profilujúcich odborných predmetov z teoretického vyučovania, ktoré určí metodická komisia študijného odboru a schváli vedenie školy.

Praktická časť odbornej zložky

V školskom roku 2020/2021 sa známka vypočíta ako priemerná známka z príbuzných profilujúcich odborných predmetov z praktického vyučovania, ktoré určí metodická komisia študijného odboru a schváli vedenie školy.

Do priemernej známky výslednej na maturitnom vysvedčení za PČOZ a TČOZ , SJL a ANJ (CJ)

sa započítavajú známky z výročných vysvedčení za prvý, druhý, tretí a štvrtý ročník a polročné vysvedčenie za tretí a štvrtý ročník.

 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30