Výučba v reálnych podmienkach ako modul škola realitou 2

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


Európska únia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 1 – reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR pre štrukturálne fondy EÚ

v súčasnosti Výskumná agentúra


Oznámenie o ukončení projektu

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

realizovala projekt pod názvom

Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou

Dopytovo orientovaný projekt

ITMS kód: 16110130348

Výška NFP: 321 430,32 €

Cieľová skupina: študenti a pedagógovia SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

Projektu sa zúčastnilo 131 študentov a 18 pedagogických zamestnancov školy

Trvanie: 9/10-6/2012, nasledujúce monitorovacie obdobie 5 rokov: 2012-2016

Strategický cieľ: Zvýšenie efektívnosti školského vzdelávacieho programu strednej odbornej školy implementáciou nových foriem a metód vzdelávania.

Špecifické ciele:

1. Inovácia obsahu študijných programov, metód a formy štúdia, didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov

2.Implementácia nových učebných osnov a inovatívnych metód výčby do vzdelávacieho programu v oblasti gastronómie a hoteliérstva

Aktivity projektu:

1.1 tvorba nových školských osnov, plánov, študijných programov, dokumentov pre inovované vyučovanie,

2.1 vytvorenie nového metodicko-didaktického materiálu na výučbu anglického jazyka,

2.2 kurz cudzieho kazyka so zameraním na odbornú slovnú zásobu v oblasti gastronómie a hoteliérstva pod vedením 3 zahraničných lektorov,

2.3 praktická výučba žiakov a pedagogických zamestnancov v zahraničí - Cyprus,

2.4 praktická výučba žiakov v nových učebniach - stredisko pre gastronómiu, pre servis a hotelovú recepciu, pre hotelový manažment.


Projektový manažér: Mgr. Mária Hančinská

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30