6444 H čašník, servírka

6444 H čašník, servírka

3-ročný učebný odbor

Doklad o vzdelaní: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v obsluhe. Vie podávať informácie o jedlách a nápojoch, vie dokončiť jedlo pred zrakom hosťa, pripraviť základné druhy miešaných nápojov, káv, ovláda základy prípravy pokrmov, komunikáciu s hosťom, vie pracovať s registračnou pokladňou. 

Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.

Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

Absolvent môže vykonávať funkciu čašníka – servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Hotelierstvo a gastronómia

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

6444 H čašník, servírka  

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

12

8

6

26

Slovenský jazyk a literatúra

2

2

2

6

Cudzí jazyk  a)

3

3

3

9

Etická/ Náboženská výchova  b)

1

-

-

1

Občianska náuka

1

-

-

1

Chémia

1

-

-

1

Matematika

1

1

-

2

Informatika

1

-

-

1

Telesná a športová výchova c)

2

2

1

5

Odborné predmety

21

25

27,5

73,5

Ekonomika

-

2

1

3

Podnikanie v remeslách a službách

-

-

1

1

Manažment osobných financií

-

-

1

1

Potraviny a výživa

2

1

-

3

Technológia prípravy pokrmov e)

1

1

1

3

Technika obsluhy e)

2

3

2

8

Cvičenia z technológie a techniky obsluhy

-

2

3

4

Spoločenská komunikácia

1

1

-

2

Aplikovaná informatika

-

-

1

1

Odborný výcvik  a), f)

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33,5

99,5

Účelové kurzy / cvičenia

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

1 týždeň

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia  j)

 

3 dni

 

 

Účelové cvičenia

1 deň/6 h

1 deň/6 h

1 deň/6 h