6444 H čašník / servírka

3-ročný učebný odbor

Doklad o vzdelaní: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v obsluhe. Vie podávať informácie o jedlách a nápojoch, vie dokončiť jedlo pred zrakom hosťa, pripraviť základné druhy miešaných nápojov, káv, ovláda základy prípravy pokrmov, komunikáciu s hosťom, vie pracovať s registračnou pokladňou. 

Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.

Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

Absolvent môže vykonávať funkciu čašníka – servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Hotelierstvo a gastronómia

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

6444 H čašník / servírka

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

9

7,5

6,5

23

Slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

Cudzí jazyk a)

3

3

3

9

Etická výchova/Náboženská výchova b)

1

-

-

1

Občianska náuka c)

-

-

1

1

Chémia

1

-

-

1

Matematika

1

1

-

2

Informatika

-

1

-

1

Telesná a športová výchova d)

1,5

1,5

1,5

4,5

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

24

26,5

27,5

78

Teoretické vyučovanie

9

7

8

24

Ekonomika

1

1

1

3

Manažment osobných financií

-

-

1

1

Podnikanie

-

-

1

1

Spoločenská komunikácia

1

1

-

2

Potraviny a výživa

2

1

1

4

Technológia

2

1

1

4

Stolovanie

3

3

3

9

Praktické vyučovanie e)

15

19,5

19,5

54

Cvičenia z technológie a stolovania

-

2

2

4

Odborný výcvik f)

15

17,5

17,5

50

Spolu

33

34

34

101

Účelové kurzy / cvičenia i)

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

1 týždeň

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia  h)

 

 

3 dni

 

Účelové cvičenia

2 dni/12 h

2 dni/12 h