6481 H skladový operátor

3-ročný učebný odbor

Doklad o vzdelaní: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolvent ovláda činnosti v skladových a obchodných prevádzkach, prácu s obalmi, systém ukladania tovaru, uskladnenie tovaru, spôsob nakládky a vykládky, uplatnenie vo veľkoskladoch a logistických centrách.

Absolvent pozná princípy trhovej ekonomiky, má základné poznatky o podnikovom hospodárstve, o podnikaní v obchode a administratíve.

Ovláda základy tovaroznalectva, vie identifikovať materiál podľa znakov, ovláda zásady a spôsoby balenia tovaru. Ovláda technológie práce s obalmi, systém ukladania tovaru, spôsoby nakládky a vykládky tovaru v sklade. Zvláda používanie a technológiu práce s mobilnými skladovacími zariadeniami. Pozná základné systémy skladovania a technologické postupy pri skladovaní. Má vedomosti z oblasti organizácie riadenia práce a pracovného kolektívu.

Je schopný odborne vykonávať skladové činnosti v obchodných a logistických centrách, a s nimi súvisiacu skladovú a obchodnú dokumentáciu.

Učebný plán:

Kód a názov učebného odboru

6481 H skladový operátor

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Týždenný počet vyučovacích hodín

1.

2.

3.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

18

14,5

14,5

47

Všeobecno-vzdelávacie predmety 

9

7,5

6,5

23

slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

cudzí jazyk d), e)

3

3

3

9

etická výchova/náboženská výchova f)

1

-

-

1

občianska náuka 

-

-

1

1

chémia

1

-

-

1

matematika

1

1

-

2

informatika g)

-

1

-

1

telesná a športová výchova  d)

1,5

1,5

1,5

4,5

Odborné predmety

9

7

8

24

ekonomika

1

1

1

3

manažment osobných financií

-

-

1

1

podnikanie

-

-

1

1

administratíva a korešpondencia i)

2

-

-

2

tovaroznalectvo

1

1

1

3

skladová prevádzka

3

2

1,5

6,5

skladová evidencia

-

1,5

1,5

3

zariadenie a vybavenie skladov

2

1,5

1

4,5

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

15

19,5

19,5

54

odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Teoretické predmety

-

2

2

4

cvičenia zo skladovej prevádzky  j)

-

2

2

4

Spolu

33

34

34

101


Fotogaléria