2964 H cukrár / cukrárka

3-ročný učebný odbor

Doklad o vzdelaní: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolvent vie zrealizovať výrobu cukrárenských výrobkov: normovanie a prípravu surovín, výrobu výrobkov podľa technologických postupov a receptúr, konečné dohotovenie výrobkov. Práca v potravinárstve.

Absolventi tohto odboru sa zameriavajú na prípravu cukrárskych polotovarov, korpusov, hotových výrobkov a zmrzlín tvarovaním, pečením, varením, plnením, krájaním a ďalšou úpravou vrátane ich umeleckého výtvarného spracovania.

Absolvent vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, pracovať v kolektíve a samostatne podnikať, využívať vedecko-technické informácie a ďalej sa vzdelávať. Po úspešnom ukončení štúdia získajú výučný list a môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore spoločné stravovanie v našej SOŠ, a získať maturitné vysvedčenie, ktoré mu umožňuje prihlásiť sa na vysokú školu alebo pracovať v strednom manažmente v spoločnom stravovaní

Zdravotné požiadavky: dobrý zdravotný stav. Prekážkou prijatia sú poruchy pohybového ústrojenstva (chrbtica, horné a dolné končatiny), dýchacích ciest, chronické a alergické ochorenia kože, tráviaceho ústrojenstva, psychické poruchy, závrate a závratové stavy, ako aj závažné poruchy zraku. Uchádzači nemôžu byť bacilonosičmi a pred nástupom do učebného odboru cukrár sa musia podrobiť vyšetreniam určeným pre pracovníkov v potravinárstve. Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a písomne potvrdil lekár.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Hotelierstvo a gastronómia

Kód a názov  ŠVP

29 Potravinárstvo

Kód a názov učebného odboru

2964 H  cukrár / cukrárka     

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

9

7,5

6,5

23

Slovenský jazyk a literatúra f)

1,5

1

1

3,5

Prvý cudzí jazyk  g)

3

3

3

9

Etická/ Náboženská výchova  h)

1

-

-

1

Občianska náuka i)

-

-

1

1

Chémia k)

1

-

-

1

Matematika l)

1

1

-

2

Informatika l)

-

1

-

1

Telesná a športová výchova m)

1,5

1,5

1,5

4,5

Odborné predmety

24

26,5

27,5

78

Teoretické vzdelávanie

9

7

7

23

Ekonomika

1

1

1

3

Manažment osobných finanacií

-

-

1

1

Podnikanie

-

-

1

1

Suroviny

2

1

1

4

Technológia

3

2

3

8

Potravinárska chémia

1

1

-

2

Odborné kreslenie

1

1

-

2

Stroje a zariadenia

1

1

-

2

Praktická príprava

15

19,5

20,5

55

Cvičenia z technológie

-

2

3

5

Odborný výcvik o) f)

15

17,5

17,5

50

Spolu

33

34

34

101

Účelové kurzy / cvičenia q) r)

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

5dní

-

-

 

Kurz  na ochranu života a zdravia 

-

-

3 dni/6h

 

Účelové cvičenia 

2dni/12h

2dni/12h

-

 


Fotogaléria

Video

Promo video 2017 zo života školy

krátke video zo života školy. promo video Jilemák 2017 vytvorili žiaci 4. ročníka študijného odboru pracovník marketingu Marek Blahuta a Paulína Konečná IV.EM.

Učebný odbor cukrár

3-ročný učebný odbor 2964 H cukrár

Videovizitka cukrár_školský rok 2021_22

2964 H cukrár