6445 H kuchár

6445 H kuchár

3-ročný učebný odbor

Doklad o vzdelaní: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.

Absolvent po 3. roku ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

Absolvent po 3 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu kuchára - kuchárky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Zdravotné požiadavky: dobrý zdravotný stav. Prekážkou prijatia sú chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, porucha čuchu a diabetes mellitus.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

 Názov ŠkVP

Hotelierstvo a gastronómia

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

6445 H kuchár

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

12

8

6

26

Slovenský jazyk a literatúra

2

2

2

6

Cudzí jazyk  a)

3

3

3

9

Etická/Náboženská výchova  b)

1

-

-

1

Občianska náuka c)

1

-

-

1

Chémia

1

-

-

1

Matematika

1

1

-

2

Informatika

1

-

-

1

Telesná a športová výchova d)

2

2

1

5

Odborné predmety

21

25

27,5

73,5

Teoretické vzdelávanie

6

8

7

21

Ekonomika

-

2

1

3

Podnikanie v remeslách a službách

-

-

1

1

Manažment osobných financií

-

-

1

1

Potraviny a výživa

2

1

-

3

Technológia prípravy pokrmov e)

2

3

3

8

Technika obsluhy e)

1

1

1

3

Spoločenská komunikácia

1

1

-

2

Praktická príprava

15

17

20,5

52,5

Aplikovaná informatika

-

-

1

1

Cvičenia z technológie a techniky obsluhy

-

2

2

4

Odborný výcvik  e), f)

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33,5

99,5

Účelové kurzy / cvičenia

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

1 týždeň

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia  h)

 

3 dni

 

 

Účelové cvičenia

1 deň/6 h

1 deň/6 h

1 deň/6 h

 


Fotogaléria

Video

Promo video 2017 zo života školy

krátke video zo života školy. promo video Jilemák 2017 vytvorili žiaci 4. ročníka študijného odboru pracovník marketingu Marek Blahuta a Paulína Konečná IV.EM.