6456 H kaderník

6456 H kaderník

3-ročný učebný odbor

Doklad o vzdelaní: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolvent ovláda práce spojené s tvorbou jednoduchého a náročného dámskeho a pánskeho účesu, techniky strihania, technologické postupy pri farbení, melírovaní a preparácie vlasov, poskytovanie  poradenstva  Pracovné uplatnenie vo vlasových štúdiách, v kaderníckych salónoch, v kaderníckych dielňach televízie a divadla.

Absolventi nachádzajú uplatnenie ako  zamestnanci kaderníctva  v prevádzkach  malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ktoré sa zaoberajú  výrobkami vlasovej kozmetiky. 

Absolvent učebného odboru kaderník môže kvalifikovane vykonávať kadernícke činnosti, má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z oblasti podnikania,  hospodárenia v malých podnikoch, z pracovného práva, z kontaktu so zákazníkom, komunikácie, etiky, cudzích jazykov.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Podnikanie a služby

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

6456 H kaderník

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

12

8

6

26

Slovenský jazyk a literatúra

2

2

2

6

Prvý cudzí jazyk  a)

3

3

3

9

Etická/ Náboženská výchova  b)

1

-

-

1

Občianska náuka c)

1

-

-

1

Chémia

1

-

-

1

Matematika

1

1

-

2

Informatika

1

-

-

1

Telesná a športová výchova d)  i)

2

2

1

5

Odborné predmety

21

25

27,5

73,5

Ekonomika

-

2

1

3

Podnikanie v remeslách a službách

-

-

1

1

Manažment osobných financií

-

-

1

1

Zdravoveda

1

1

1

3

Materiály

1

2

1

3

Technológia

2

3

3

8

Odborné kreslenie

1

1

1

3

Komunikácia v praxi k)

1

1

-

2

Aplikovaná informatika

-

-

1

1

Praktické vzdelávanie

 

 

 

 

Odborný výcvik e) f)

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33,5

99,5

Účelové kurzy / cvičenia

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

1 týždeň

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia  h)

 

3 dni

 

 

Účelové cvičenia

1 deň/6h

1 deň/6 h

1 deň/6 h

 


Fotogaléria

Video

Promo video 2017 zo života školy

krátke video zo života školy. promo video Jilemák 2017 vytvorili žiaci 4. ročníka študijného odboru pracovník marketingu Marek Blahuta a Paulína Konečná IV.EM.