6442 K obchodný pracovník

6442 K obchodný pracovník

4-ročný študijný odbor - možnosť duálneho vzdelávania

https://www.topky.sk/cl/1000991/1779213/Dualne-vzdelavanie-v-obchode-je-prilezitostou-pre-vase-dieta

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list

Absolvent má vedomosti o nákupe a predaji výrobkov a služieb, ovláda zásady reklamačného poriadku, právne predpisy z obchodu, pozná práce spojené s objednávaním a prebierkou tovaru, jeho uskladnením a predajom. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list. Pracovné uplatnenie je v oblasti obchodno-prevádzkových funkcií v obchode.

Možnosť duálneho vzdelávania a prípravy v odbore.

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových alebo vybraných technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Široká profesijne koncipovaná orientácia umožňuje vstup absolventov do všetkých druhov obchodných a sprostredkovateľských firiem, obchodných spoločností a družstiev.

Vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu absolventov.

Učebný plán obchodný pracovník (duálne vzdelávanie):

Škola (názov,adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P. Jilemnického 24, 911 01 Trenčín

Názov ŠkVP

Podnikanie a služby

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

6442 K obchodný pracovník  

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

 

Týždenný počet vyučovacích hodín

 

1.

2.

3.

4.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

17

17

17

17,5

68,5

Všeobecno-vzdelávacie predmety  

11

11

10

9

41

Slovenský jazyk a literatúra e)

3

3

3

3

12

Cudzí jazyk d), f)

3

3

3

3

12

Etická výchova/Náboženská výchova g)

1

1

 

 

2

Občianska náuka h)

 

1

 

 

1

Dejepis

 

 

1

 

1

Chémia

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Matematika

1,5

1,5

1,5

1,5

6

Informatika i)

1

 

 

 

1

Telesná a športová výchova d)

1

1

1

1

4

Odborné predmety 

6

6

7

8,5

27,5

Ekonomika

1

2

2

2

7

Obchodná prevádzka 

1,5

1

2

1,5

6

Spoločenská komunikácia d) 

1

1

 

 

2

Tovaroznalectvo 

1

2

1

1

5

Účtovníctvo d) i)

 

 

1

1,5

2,5

Administratíva a korešpondencia d) i)

1,5

 

 

 

1,5

Svet práce

 

 

 

0,5

0,5

Aplikovaná informatika d) i)

 

 

1

2

3

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

15

17,5

17,5

17,5

67,5

Odborný výcvik i)

15

17,5

17,5

17,5

67,5

Spolu

32

34,5

34,5

35

136


Fotogaléria