6323 K hotelová akadémia

5-ročný študijný odbor

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list

Absolvent študijného odboru hotelová akadémia je po päťročnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Kvalifikovanie organizuje a riadi hospodársku činnosť a prevádzku v zariadeniach reštauračného stravovania, účelového spoločného stravovania a v zariadeniach prechodného ubytovania. Po vykonaní záverečnej skúšky sú žiaci pripravení pre úspešné vykonávanie praktických odborných činností, ktoré súvisia s technikou obsluhy, stolovaním a technológiou prípravy jedál.

Po ukončení päťročného štúdia je absolvent pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností a je schopný samostatne podnikať. Absolventi hotelovej akadémie sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách, hlavne so zameraním na cestovný ruch, spoločné stravovanie a príbuzné odbory ak si doplnia vedomosti z matematiky vo voliteľnom predmete. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent široký odborný profil doplnený všeobecným vzdelaním. Má byť adaptibilný pre prácu v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti v praxi a používať racionálne metódy práce, ovládať práce podnikateľa, dôležité manuálne zručnosti, realizovať podnikateľské zámery. Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť absolventa, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

Počas štúdia nadobudnú študenti znalosť 2 resp. 3 cudzích jazykov (NEJ, AJ, FRJ, RJ) na úrovni, ktorá im umožní plynule vyjadrovanie sa a komunikáciu s cudzincami. Absolvent je schopný zvládnuť zásady prípravy podnikateľských plánov a rozvoja podnikateľských činností v podmienkach trhovej ekonomiky, zásady jednoduchej a zložitej obsluhy, princípy a technologické postupy prípravy pokrmov. Absolvent tohoto štúdia vie využívať počítač v manažmente podniku a pracovať s prostriedkami kancelárskej a záznamovej techniky. Vie viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo malých a stredných podnikateľských subjektov

Zdravotné požiadavky: dobrý zdravotný stav.

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Učebný plán:

 Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Hotelierstvo a gastronómia

Kód a názov  ŠVP

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6323 K hotelová akadémia  

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

5.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

22

17

13,5

12,5

11

76

Jazyk a komunikácia

10

10

9

9

9

47

Slovenský jazyk a literatúra e)

3

3

3

3

3

15

Prvý cudzí jazyk  d), f)

4

4

4

4

4

20

Druhý cudzí jazyk  d), f), o), s)

3

3

2

2

2

12

Človek a hodnoty

1

1

 

 

 

2

Etická výchova / Náboženská výchova  g)

1

1

-

-

-

2

Človek a spoločnosť

3

1

1

 

 

5

Dejepis  h)

2

-

-

-

-

2

Občianska náuka  h)

1

1

1

-

-

3

Človek a príroda

3

 

 

 

 

3

Geografia i)

1

-

-

-

-

1

Chémia i)

2

-

-

-

-

2

Matematika a práca s informáciami

3

3

1,5

1,5

 

9

Matematika j)

2

2

1,5

1,5

-

7

Informatika d), j)

1

1

-

-

-

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

2

10

Telesná a športová výchova k)

2

2

2

2

2

10

Odborné predmety

13

18

21

22

22

96

Teoretické vzdelávanie

11

6

4

12

15

48

Ekonomika

-

1

2

2

2

7

Účtovníctvo d)

-

-

-

2

2

4

Právo r)

-

-

-

-

2

2

Administratíva a korešpondencia d)

2

1

-

-

-

3

Cestovný ruch

-

-

-

3

2

5

Hotelový a gastronomický manažment d)

-

-

-

4

4

8

Marketing u)

-

-

-

1

1

2

Podnikanie v hotelierstve a gastronómii d)

-

-

-

-

2

2

Spoločenská komunikácia q)

2

-

-

-

-

2

Potraviny a nápoje

2

-

-

-

-

2

Náuka o výžive

1

-

-

-

-

1

Technológia prípravy pokrmov d)

2

2

2

-

-

6

Technika obsluhy d)

2

2

-

-

-

4

Praktická príprava

2

12

17

10

5

46

Rezervačné a informačné systémy d), u)

-

-

-

-

1

1

Ekonomické cvičenia v cvičnej firme t)

-

-

-

3

-

3

Cvičenia z techniky obsluhy d)

-

-

3

-

-

3

Odborný výcvik d), n), r), u)

2

12

14

7

4

39

Voliteľné predmety

 

 

 

 

2

2

Animačné a kongresové služby

-

-

-

-

2

2

Matematika

-

-

-

-

2

2


Fotogaléria

Video

Dobová hostina z obdobia renesancie na Trenčianskom hrade

Zverejnené: 27. 4. 2016; PH studio V priestoroch Delovej bašty Trenčianskeho hradu sa za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku uskutočnila netradičná praktická časť maturitnej skúšky študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trenčín na tému Dobová hostina z obdobia renesancie Praktická maturitná skúška študijného odboru hotelová akadémia v škol. roku 2015/2016.

Dobrodružstvo pri obžinkoch - praktická maturita V.HA

7.4.2017 Praktická maturitná skúška hotelákovV.HA z Jilemáku Trenčín netradičnou formou. Zažili sme dobrodružstvo pri obžinkoch, ktoré spojilo tradície s modernou gastronómiou. Skvelý nápad, perfektná realizácia. Sme hrdí na našich študentov pod vedením ich pedagógov :-)