6463 K kozmetik - vizážista / kozmetička - vizážistka

4-ročný študijný odbor (platný od šk. roku 2024/2025)

V platnosti stále zostáva odbor 6446 K kozmetik pre žiakov vyšších ročníkov.

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list

Absolvent má poznatky o zložení kozmetických prípravkov, ovláda technologické postupy pri ošetrovaní pleti, vie poskytnúť poradenské služby. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, uplatnenie v kozmetických salónoch.

Absolvent študijného odboru kozmetik - vizážista / kozmetička - vizážistka je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý ovláda  zásady prípravy pracoviska, ako aj zdravotno-hygienické postupy. Vie komunikovať so zákazníkom a kultivovane sa správať. Určuje typ pleti zákazníka a volí vhodný spôsob jej ošetrenia. Vyberá pracovné postupy s ohľadom na dodržiavanie technologických postupov a s prihliadnutím na individuálne želanie zákazníka. Je schopný sledovať módne trendy v kozmetických službách. Ovláda vedenie hospodárskej administratívy a informatiky. Má základné komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Podnikanie a služby

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6463 K kozmetik - vizážista / kozmetička - vizážistka

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

14

12

11

55

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Anglický jazyk a)

4

4

4

4

16

Komunikácia v anglickom jazyku d)

-

-

2

2

4

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Etická výchova / Náboženská výchova b)

1

1

-

-

2

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Chémia

2

-

-

-

2

Biológia

1

-

-

-

1

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika

2

1

1

1

5

Informatika a)

1

1

-

-

2

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

Telesná  a športová výchova c)

2

2

1

1

6

Odborné predmety  

15

20

22

22

79

Teoretické vzdelávanie

9

11

6

8

34

Ekonomika

2

2

2

2

8

Podnikanie

-

-

-

2

2

Zdravoveda

2

1

-

-

3

Technológia a)

2

2

-

-

4

Dermatológia a)

2

2

2

2

8

Materiály

-

1

1

1

3

Estetická a výtvarná výchova a)

1

1

-

-

2

Psychológia

-

2

-

-

2

Aplikovaná informatika a)

-

-

1

1

2

Praktické príprava

6

9

16

14

45

Cvičenia z kozmetiky/Cvičenia z technológie f,g)

-

2

2

-

4

Odborný výcvik f)

6

7

14

14

41

Spolu

33

34

34

33

134

Účelové kurzy / cvičenia

 

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode e)

5 dní

5 dní

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia e)

 

 

3 dni

 

 

Účelové cvičenia

2 dni

2 dni

 

 

 


Fotogaléria