6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní

4-ročný študijný odbor (platný od šk. roka 2024/2025)

V platnosti stále zostáva odbor 6352 M obchod a podnikanie pre žiakov vyšších ročníkov.

Absolvent študijného odboru ekonomické a administratívne služby v podnikaní  je kvalifikovaný pracovník pripravený pre samostatnú prácu v rôznych oblastiach a podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, turistiky a cestovného ruchu a zvláda činnosť spojenú s organizačným a ekonomickým poradenstvom.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností je absolvent školy dostatočne adaptabilný, logicky  mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení osobných  ako aj pracovných problémov. Pracuje samostatne, trvalo sa zaujíma o svoj osobný vývoj, používa moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti, ovláda dôležité manuálne zručnosti odborného charakteru. Absolvent pozná základné ekonomické pojmy a vzťahy, ekonomiku podniku a problematiku jeho riadenia, formy a organizáciu podnikania, základy marketingu, techniky efektívnej propagácie a reklamy a ich využívanie v podnikaní pri  zabezpečovaní podpory predaja tovarov a  služieb,  právne normy súvisiace s podnikaním v obchode a cestovnom ruchu, základy manažmentu a manažérskej činnosti, techniky spoločenskej komunikácie, komunikácie s obchodnými partnermi, zákazníkmi  a spolupracovníkmi, zásady profesijnej etiky a spoločenského správania,  vie spracovať podnikateľský plán a  plán prieskumu trhu, spracovávať ekonomické informácie, spolupracovať  s peňažnými ústavmi, poisťovňami, poštou, telekomunikáciami, dopravcami, viesť samostatne jednoduché a podvojné účtovníctvo, realizovať platobný styk a účtovné finančné operácie, vrátane vedenia dokladov, využívať účtovné výkazy pre výpočet ukazovateľov potrebných pre finančnú analýzu, využívať výsledky finančnej analýzy v praxi a viesť obchodnú korešpondenciu podniku. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má  absolvent školy vedomosti aj z oblasti komunikácie, etiky, cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský) a telesnej kultúry.

Absolvent školy sa môže po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky uchádzať o vysokoškolské štúdium.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Podnikanie a služby

Kód a názov  ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6352 M obchod a podnikanie 

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

18

14

13

65

Jazyk a komunikácia

10

10

10

10

40

Slovenský jazyk a literatúra a)

3

3

3

3

12

Cudzí jazyk  b)

4/4

4/4

4/4

4/4

16

Druhý cudzí jazyk c)

3/3

3/3

2/2

2/2

10

Komunikácia v cudzom jazyku

-

-

1

1

2

Človek a hodnoty

1

1

 

 

2

Etická výchova / Náboženská výchova d)

1

1

-

-

2

Človek a spoločnosť

2

2

1

 

5

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Človek a príroda

2

1

 

 

3

Geografia

2

1

-

-

3

Matematika a práca s informáciami

3

3

1

1

 

Matematika

2

1

1

1

5

Informatika

1

1

-

-

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

 

Telesná a športová výchova e)

2/2

2/2

2/2

2/2

8

Odborné predmety

13

15

20

20

68

Teoretické vyučovanie

 

 

 

 

 

Ekonomika

2

2

1

1

6

Manažment

-

-

2

2

4

Marketing

-

2

1

-

3

Účtovníctvo

-

3

3

1

7

Spoločenská komunikácia

2

-

-

-

2

Právo

-

-

-

2

2

Administratíva a korešpondencia

2

2

2

1

7

Tovaroznalectvo

2

2

-

-

4

Hospodárske výpočty

1

-

-

-

1

Cestovný ruch

2

2

-

-

4

Praktická príprava f)

 

 

 

 

 

Ekonomické cvičenia

2

2

2

2

8

Aplikovaná informatika

-

-

2

2

2

Aplikované účtovníctvo

-

-

2

2

10

Manažment osobných financií

-

-

2

-

2

Odborná prax

-

-

-

7

7

Voliteľné predmety f)

-

-

3

 

3

Aplikovaná ekonóma

 

 

3

 

3

Cvičná firma

-

-

3

 

3

Spolu

33

33

34

33

133

Účelové kurzy / cvičenia g)

 

 

 

 

 

Súvislá odborná prax

 

 

10 dní

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode h)

5 dní

5 dní

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia  i)

 

 

3 dni

 

 

Účelové cvičenia

2 dni

2 dni