6355 M služby v cestovnom ruchu

4-ročný študijný odbor

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

Absolvent štvorročného študijného odboru 6355 6 služby v cestovnom ruchu po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom, primeraným všeobecným vzdelaním schopný vykonávať odborné činnosti nevyhnutné pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v oblasti cestovného ruchu a schopnosťou komunikovať v dvoch cudzích jazykoch.

Samostatne zvláda praktickú, odbornú činnosť na danom pracovisku – v cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach, v rekreačných a kúpeľných zariadeniach, v turistických informačných centrách, v ubytovacích a stravovacích zariadeniach a v zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu, v marketingových činnostiach a v príprave a organizačnom zabezpečení programov a trás zájazdových skupín doma i v zahraničí, ako aj v materiálnom a finančnom zabezpečovaní akcií. Pozná prírodné, historické, kultúrne a ekonomické podmienky rozvoja cestovného ruchu vo svete a na Slovensku.

Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Absolventi po ukončení štúdia získajú:

 • ekonomické myslenie
 • vedomosti a zručnosti z modernej IKT s aplikáciou na cestovný ruch
 • vedomosti a zručnosti z moderného účtovníctva /užívateľské programy Alfa a Omega/
 • naučia sa kultivovanému prejavu vo všetkých komunikačných situáciách
 • budú pripravení pre vykonávanie rôznorodých činností súvisiace s obchodnou      praxou  v oblasti cestovného ruchu
 • osvoja si odbornú technickú  a  ekonomickú terminológiu a pochopenie súvislostí z ekonomickej teórie a praxe, manažmentu cestovného ruchu, aplikovaného účtovníctva 
 • finančnú gramotnosť - schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti           
 • vedomosti a rečové zručnosti z dvoch svetových jazykov
 • marketingové zručnosti s aplikáciou na problematiku cestovného ruchu
 • široké geografické vedomosti
 • vedomosti so zaisťovaním služieb cestovného ruchu
 • zručnosti vo vedení administratívy a korešpondencie cestovnej kancelárie

        podľa záujmu a úspešnosti aj :

 • štátnu skúšku v písaní na stroji
 • certifikát o absolvovaní predmetu cvičná firma, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu

Učebný plán:

Kód a názov  ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6355 M  služby v cestovnom ruchu

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 354

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

18

14

13

65

Jazyk a komunikácia

10

10

10

10

40

Slovenský jazyk a literatúra 

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  

4

4

4

4

16

Druhý cudzí jazyk  

3

3

2

2

10

Komunikácia v cudzom jazyku

 

 

1

1

2

Človek a hodnoty      

1

1

 

 

2

Etická výchova/Náboženská výchova  

1

1

 

 

2

Človek a spoločnosť  

2

2

1

 

5

Dejepis

1

1

 

 

2

Občianska náuka

1

1

1

 

3

Človek a príroda

2

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Geografia       

2

1

 

 

3

Matematika a práca s informáciami

3

2

1

1

7

Matematika  

2

1

1

1

5

Informatika

1

1

 

 

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

Telesná a športová výchova  

2

2

2

2

8

ODBORNÉ PREDMETY

13

15

20

20

68

Teoretické vzdelávanie

12

11

9

10

42

Ekonomika

2

2

1

1

6

Manažment

 

 

2

2

4

Marketing

 

2

1

 

3

Účtovníctvo

 

 

2

2

4

Spoločenská komunikácia

2

 

 

 

2

Právo

 

 

 

2

2

Technológia služieb cestovného ruchu

2

2

2

3

9

Dejiny kultúry

2

1

1

 

4

Geografia cestovného ruchu

2

2

 

 

4

Administratíva a korešpondencia

2

2

 

 

4

Praktická príprava

1

4

8

10

23

Technológia služieb cest.ruchu - praktikum

1

2

2

4

9

Aplikovaná informatika

 

 

2

2

4

Sprievodcovská činnosť

 

 

2

 

2

Kultúra gastronómie

 

2

2

 

4

Tvorba projektov

 

 

 

2

2

Manažment osobných financií

 

 

 

2

2

Voliteľné predmety – praktická príprava

 

 

3

 

3

Podnikanie v cestovnom ruchu

 

 

3/3

 

3

Spolu

33

33

34

33

133


Fotogaléria