3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

4-ročný študijný odbor

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

Absolvent je pripravený na činnosti stredných technických pracovníkov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo všetkých priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom aj v štátnom sektore.  Získanú kvalifikáciu môže uplatniť v podnikových útvaroch BOZP, v službách poradenských firiem, na úradoch  inšpektorátu práce, v rámci odborárskych inšpekcií alebo pri auditoch podľa noriem ISO.

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Absolvent ovláda:

  • základné právne normy, legislatívne normy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a právne predpisy v národnom hospodárstve s aplikáciou na konkrétne situácie reálnej praxe,
  • spracovanie podkladov pre odhaľovanie rizík na pracovisku a navrhovanie najvhodnejších osobných ochranných prostriedkov pre príslušnú výrobu,
  • zhotovenie potrebnej dokumentácie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre konkrétnu prevádzku,
  • odbornú terminológiu, názvoslovie a symboliku v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  • spracovanie ekonomických a hospodárskych podkladov s využitím prostriedkov výpočtovej techniky,
  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva s využitím výpočtovej techniky,
  • cudzí jazyk ako prostriedok pre potreby svojho povolania aj v medzinárodnej spolupráci.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

Kód a názov  ŠVP

39 Špeciálne technické odbory

Názov ŠKVP

Podnikanie a služby

Kód a názov študijného odboru

3965 M Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Druh školy

Forma štúdia

Štátna

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

 

          1.                  2.                   3.                   4.          spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

15

14

13

61

Jazyk a komunikácia

7

7

9

9

32

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  

4

4

4

4

16

Komunikácia v cudzom jazyku  

0

0

2

2

4

Človek a  hodnoty

1

1

0

0

2

Etická /Náboženská výchova  

1

1

0

0

2

Človek a spoločnosť

2

2

1

0

5

Dejepis

1

1

0

0

2

Občianska náuka

1

1

1

0

3

Človek a príroda

4

0

0

0

4

Fyzika

2

0

0

0

2

Chémia

2

0

0

0

2

Matematika a práca s informáciami

3

3

2

2

10

Matematika

2

2

2

2

8

Informatika

1

1

0

0

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

Telesná a športová výchova  

2

2

2

2

8

Odborné predmety

14

18

20

20

72

Teoretické vzdelávanie

9

9

9

12

39

Bezpečnosť práce a právne normy

1

2

2

2

7

Náuka o materiáloch

2

2

2

2

8

Priemyselné technológie

2

2

2

2

8

Pracovné prostredie

2

1

1

2

6

Ekonomika

2

2

2

2

8

Administratíva a korešpondencia

0

0

0

2

2

Praktická príprava

5

9

11

8

33

Cvičenia z technológie

2

2

1

1

6

Aplikovaná informatika

1

1

2

2

6

Technické kreslenie

2

1

0

0

3

Merania v odbore

0

2

2

2

6

Praktické cvičenia

0

3

3

3

9

Voliteľné predmety – praktická príprava*

0

0

3

0

3

Aplikovaná ekonómia

0

0

          3*

0

3

Ekonomické cvičenia v cvičnej firme

0

0

3

0

3

SPOLU

33

33

34

33

133

Účelové kurzy/odborná prax

 

 

 

 

 

Účelové cvičenia

2 dni

2 dni

-

-

4 dni

Ochrana života a zdravia

-

-

3 dni

-

3 dni

Telovýchovno-výcvikový kurz

5 dní

5 dní

-

-

10 dní

Odborná prax

-

-

5 dní

5 dní

10 dní


Fotogaléria