6446 K kozmetik

6446 K kozmetik

4-ročný študijný odbor

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list

Absolvent má poznatky o zložení kozmetických prípravkov, ovláda technologické postupy pri ošetrovaní pleti, vie poskytnúť poradenské služby. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, uplatnenie v kozmetických salónoch.

Absolvent študijného odboru kozmetik je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý ovláda  zásady prípravy  pracoviska, ako aj zdravotno-hygienické postupy. Vie komunikovať so zákazníkom a kultivovane sa správať. Určuje typ pleti zákazníka a volí vhodný spôsob jej ošetrenia. Vyberá pracovné postupy s ohľadom na dodržiavanie technologických postupov a s prihliadnutím na individuálne želanie zákazníka. Je schopný sledovať módne trendy v kozmetických službách. Ovláda vedenie hospodárskej administratívy a informatiky. Má základné komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch.

Učebný plán:

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. P. Jilemnického 24,  912 50 Trenčín

Názov ŠkVP

Podnikanie a služby

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6446 K kozmetik  

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

21

17

12

11

61

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk a)

4

4

4

4

16

Druhý cudzí jazyk a)

3

3

2

2

10

Etická výchova / Náboženská výchova b)

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Chémia

2

-

-

-

2

Biológia

1

-

-

-

1

Matematika

2

1

1

1

5

Informatika

1

1

-

-

2

Telesná  a športová výchova c)

2

2

1

1

6

Odborné predmety  

14

18

22

22

76

Teoretické vzdelávanie

8

10

6

8

32

Ekonomika

2

2

1

1

6

Podnikanie v remeslách a službách a)

-

-

-

2

2

Administratíva a korešpondencia

1

-

-

-

1

Účtovníctvo

-

-

-

2

2

Zdravoveda

1

2

-

-

3

Technológia

1

1

-

-

2

Dermatológia

1

2

2

2

7

Materiály

-

1

1

1

3

Estetická a výtvarná výchova

1

1

-

-

2

Aplikovaná informatika

-

-

2

-

2

Spoločenská komunikácia

1

1

-

-

2

Praktické vzdelávanie

6

8

16

14

44

Cvičenia z kozmetiky f)

-

2

2

-

4

Odborný výcvik f)

6

6

14

14

40

Voliteľné predmety

 

 

1

1

2

Úvod do sveta práce

-

-

-

1

1

Manažment osobných financií  d)

-

-

1

-

1

Komunikácia v cudzom jazyku  d)

-

-

1

1

2

Spolu

35

35

35

34

139

Účelové kurzy / cvičenia

 

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode e)

5 dní

5 dní

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia e)

 

 

3 dni

 

 

Účelové cvičenia

2 dni

2 dni

 

 

 


Fotogaléria