Školský podporný tím

Školský podporný tím predstavuje skupinu odborníkov, ktorí sa spoločne na škole podieľajú na riešení krátkodobých i dlhodobých úloh výchovného i vzdelávacieho charakteru s kladením dôrazu na búranie bariér pre konkrétne skupiny žiakov a tým zabezpečenie rovnakých príležitostí na získanie vzdelania a následné uplatnenie sa v budúcnosti pre všetkých žiakov.

Školský podporný tím v školskom roku 2023/24:

 • výchovná a kariérová poradkyňa, školská psychologička, koordinátorka tímu: Mgr. Adriana Fencíková
 • školská psychologička Mgr. Ľubomíra Bagínová

- posúva požiadavky školy a iných zainteresovaných na tím konkrétnym členom, zvoláva porady, vedie písomné záznamy, sumarizuje činnosť tímu zbieraním spätnej väzby

- okrem toho vykonávajú v tíme psychologické poradenstvo

 • školské špeciálne pedagogičky:

            Mgr. Jarmila Strechová 

- poskytujú poradenstvo žiakom so ŠVVP

 • pedagogické asistentky: doplníme v septembri 2023

- spolupracujú s učiteľmi a školskou špeciálnou pedagogičkou, priamo v triedach pomáhajú žiakom prekonávať bariéry vo výchove a vzdelávaní

 • školská zdravotnícka pracovníčka: Mgr. Vladimíra Kasalová

- poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť

Každá členka tímu vykonáva aj svoje špecifické činnosti vychádzajúce z pracovnej náplne.

Tím vytvára systém komplexného poradenstva, pomoci a podpory nielen pre žiakov, ale aj pre ich rodičov a pedagógov. Zasadá v pravidelných intervaloch a na spoločných stretnutiach prejednáva vytýčené úlohy, hodnotí ich plnenie, plánuje nové podľa konkrétnych požiadaviek školy.

Celoročné úlohy tímu:

 • monitorovanie sociálno-patologických javov v správaní žiakov so zameraním na šikanovanie, kyberšikanovanie a nebezpečenstvá internetu  - zodpovedné všetky členky tímu
 • monitorovanie a riešenie záškoláctva v raných štádiách - zodpovedné Mgr. Fencíková
 • budovanie priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch na vytvorenie lepších podmienok pre vyučovaciu činnosť pedagógov - zodpovedné: Mgr. Fencíková
 • podpora a pomoc žiakom so ŠVVP a žiakom so zdravotným znevýhodnením pri prekonávaní bariér vo vyučovacom procese, zároveň rozširovanie povedomia a budovanie tolerancie  k nim zo strany spolužiakov - zodpovedná Mgr. Strechová
 • pomoc žiakom-cudzincom pri adaptácii v novom prostredí a pri odstraňovaní kultúrnych a jazykových bariér s cieľom vytvorenia priaznivého multikultúrneho prostredia - zodpovedné: pedagogické asistentky
 • poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti  žiakom a zamestnancom školy  - zodpovedná: Mgr. Kasalová
 • participovanie na triednych schôdzkach, na rodičovských združeniach, na školských podujatiach atď. – všetky členky tímu
 • zabezpečenie komplexného systému spolupráce s ostatnými organizáciami (CPP, krízové centrá, kuratela, polícia) – zodpovedné: Mgr. Fencíková, Mgr. Strechová
 • vzdelávanie členov tímu (samoštúdium i účasť na vzdelávacích podujatiach).