Školský podporný tím

Školský podporný tím predstavuje skupinu odborníkov, ktorí sa spoločne na škole podieľajú na riešení krátkodobých i dlhodobých úloh výchovného i vzdelávacieho charakteru s kladením dôrazu na búranie bariér pre konkrétne skupiny žiakov a tým zabezpečenie rovnakých príležitostí na získanie vzdelania a následné uplatnenie sa v budúcnosti pre všetkých žiakov.

Školský podporný tím v školskom roku 2024/25 pozostáva z týchto členov:

 • školská psychologička, kariérová poradkyňa, koordinátorka prevencie a koordinátorka ŠPT: Mgr. Adriana Fencíková

- posúva požiadavky školy a iných zainteresovaných na tím konkrétnym členom, zvoláva porady, vedie písomné záznamy, sumarizuje činnosť tímu zbieraním spätnej väzby

 • školská špeciálna pedagogička: Mgr. Jarmila Strechová

- poskytuje poradenstvo a špeciálno-pedagogické intervencie žiakom so ŠVVP

 • školská psychologička: Mgr. Ľubomíra Baginová

- vykonáva psychologické poradenstvo, psychologické intervencie, robí prevenciu

 • výchovná poradkyňa: Ing. Marta Takáčová

- vykonáva v tíme psychologické poradenstvo, psychologické intervencie, robí preventívne programy na škole

 • školská zdravotnícka pracovníčka: Mgr. Vladimíra Kasalová

- poskytuje prvú pomoc a ošetrovateľskú starostlivosť, monitoruje epidemiologickú situáciu na škole a zabezpečuje hygienicko-epidemiologické opatrenia, vykonáva preventívno-edukačnú činnosť

Ďalší členovia:

 • pedagogické asistentky: Bc. Dominika Strápková

                                                   Mgr. Miroslava Pišojová

- spolupracujú s učiteľmi a školskou špeciálnou pedagogičkou, priamo v triedach pomáhajú žiakom prekonávať bariéry vo výchove a vzdelávaní

Každá členka tímu vykonáva aj svoje špecifické činnosti vychádzajúce z pracovnej náplne.

Tím vytvára systém komplexného poradenstva, pomoci a podpory nielen pre žiakov, ale aj pre ich rodičov a pedagógov. Zasadá na spoločných stretnutiach,  prejednáva vytýčené úlohy, hodnotí ich plnenie, plánuje nové podľa konkrétnych požiadaviek školy.

 

Celoročné úlohy tímu:

 • monitorovanie sociálno-patologických javov v správaní žiakov (šikanovanie, kyberšikanovanie , drogové závislosti, ničenie majetku, krádeže, rasizmus, sektárstvo, diskriminácia, fašistické prejavy, atď.)  - zodpovedné všetky členky tímu
 • budovanie priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch na vytvorenie lepších podmienok pre vyučovaciu činnosť pedagógov - zodpovedné: Mgr. Baginová, Mgr. Fencíková
 • podpora a pomoc žiakom so ŠVVP a žiakom so zdravotným znevýhodnením pri prekonávaní bariér vo vyučovacom procese, zároveň rozširovanie povedomia a budovanie tolerancie  k nim zo strany spolužiakov - zodpovedná Mgr. Strechová, pedagogickí asistenti
 • monitorovanie a riešenie záškoláctva v raných štádiách - zodpovedná Mgr. Fencíková
 • pomoc žiakom-cudzincom pri adaptácii v novom prostredí a pri odstraňovaní kultúrnych a jazykových bariér s cieľom vytvorenia priaznivého multikultúrneho prostredia - zodpovedné: pedagogickí asistenti
 • poskytovanie 1. pomoci a ošetrovateľskej starostlivosti - zodpovedná: Mgr. Kasalová
 • participovanie na triednych schôdzkach, na rodičovských združeniach, na školských podujatiach atď. – všetky členky tímu
 • zabezpečenie komplexného systému spolupráce s ostatnými organizáciami (CPP, krízové centrá, kuratela, polícia, RÚVZ, ÚPSVaR, ...) – zodpovedné: Mgr. Fencíková, Mgr. Strechová
 • vzdelávanie členov tímu (samoštúdium i účasť na vzdelávacích podujatiach)  – všetky členky tímu