Koordinátor primárnej prevencie

Mgr. Adriana Fencíková

Miesto: na A bloku nad zborovňou, 2. poschodie, oproti učebni A 27

Kontakt: 032/ 6509721

             adriana.fencikova@sosostn.sk

               adriana.fencik@gmail.com

Konzultačné hodiny v školskom roku 2023/24:

PO 7:00 - 14:00
UT 11:00 - 14:00 párny týždeň
7:00 - 14:00 nepárny týždeň
ST 10:00 - 14:00
ŠT 7:00 - 14:00
PI 7:00 - 14:00      

Odporúčam dohodnúť si termín vopred (najjednoduchšie je to cez edupage). 

 

Pracovná náplň koordinátora primárnej prevencie:

 • oboznámenie žiakov so zákonom 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a spolupráca  s pedagógmi pri podpore dodržiavania zákona žiakmi
 • prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie -  šikanovanie, domáce násilie, závislosti
 • realizovanie prevencie v rámci predmetu etická výchova, spoločenská komunikácia, biológia, zdravoveda, občianska náuka, dejepis, informatika a v rámci triednických hodín
 • používanie videoprogramov s tematikou prevencie
 • využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie zmeny postoja k drogám a sociálno-patologickým javom
 • využívanie nástenných novín a schránky dôvery na osvetovú a preventívnu činnosť v tejto problematike
 • účasť na výchovných aktivitách s protidrogovou tematikou (prednáška, zážitkový program, beseda alebo výstava týkajúcej sa danej témy)
 • spolupráca s Mestskou políciou, Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne, organizovanie neohlásených preventívnych akcií zameraných na vyhľadávanie zakázaných látok so špeciálnym policajným psom
 • spolupráca s CPP a účasť na odborných seminároch pre koordinátorov prevencií

 

Plánovaná preventívna činnosť na škole v školskom roku 2023/24

1. ročník

 • prednáška „Šikanovanie, kyberšikanovanie“ (september)
 • prednáška „Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“ (september)
 • prednáška „Výživa a jej dopad na zdravie človeka“ (október)
 • dotazník na sociálnu klímu (na prelome októbra a novembra)
 • prednáška „Alkoholizmus a fajčenie – látkové závislosti (november)
 • Svetový deň počítačovej bezpečnosti – beseda na hodinách INF (na prelome novembra/decembra)
 • beseda o prevencii AIDS na hodinách ETV, NBV (december)
 • beseda o ľudských právach na hodine OBN a DEJ (december)
 • preventívna aktivita „Neviditeľný človek“ na hodinách NBV a ETV (február)
 • prednáška „Zdravý úsmev“ (február)
 • prednáška „Trendy a zdravotné riziká“ (marec)
 • prednáška „Prevencia nelátkových závislostí“ (apríl)
 • prednáška „Pravda o drogách“ (máj)

2. ročník

 • prednáška „Fetálny alkoholový syndróm“ (september)
 • prednáška „Šikanovanie ako trestný čin“ + dotazník zameraný na šikanovanie (október)
 • prednáška „Sexuálny život a jeho riziká“ (december)
 • beseda o ľudských právach na hodine OBN a DEJ (december)
 • prednáška „Domáce násilie“ (marec)
 • prednáška „Sebaponímanie a body image“ (apríl)
 • prednáška „Fajčenie a jeho vplyv na zdravie“ – beseda a prednáška (máj)
 • prednáška „Zodpovednosť, kritické myslenie a ľudské práva“ (jún)

3. ročník

 • prednáška „Násilie v partnerských vzťahoch“ (november)
 • prednáška „Komunikácia s nepočujúcim klientom“ (december)
 • prednáška „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ (február)
 • prednáška „Zvládanie trémy“ (marec) – len končiace odbory
 • prednáška „Obchodovanie s ľuďmi“ (apríl) – len končiace odbory
 • prednáška „Povinnosti stredoškoláka po skončení SŠ“ (máj) – len končiace triedy
 • prednáška „Prevencia rakoviny“ (február)
 • prednáška „Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu“ (jún)

4. ročník + 5. ročník

 • prednáška „Ako si udržať mozog fit“ (september)
 • prednáška „Zvládanie trémy“ (marec) – len končiace odbory
 • prednáška „Obchodovanie s ľuďmi“ (apríl) – len končiace odbory
 • prednáška „Povinnosti stredoškoláka po skončení SŠ“ (máj) – len končiace odbory

nadstavbové štúdium

 • prednáška „Zvládanie trémy“ (marec) – len končiace odbory
 • prednáška „Obchodovanie s ľuďmi“  (apríl) – len končiace odbory
 • prednáška „Povinnosti stredoškoláka po skončení SŠ“ (máj) - len končiace odbory

 

Taktiež v niektorých ročníkoch prebehne prednáška „Buď hrdina“ so zameraním na poskytnutie 1. pomoci. Do vybraných tried budú zaradené prednášky:  „Sebapoškodzovanie“,  „Duševné zdravie“ so zameraním na prevenciu samovrážd, „Lieky a ich účinky“ a taktiež „Ako sa učiť“.

Formou dotazníka sa uskutoční prieskum závislostí u našich žiakov.

Vypracovala: Mgr. Adriana Fencíková, koordinátor primárnej prevencie 

LINKY POMOCI:

Závislosť dieťaťa od internetu

Nadmerné používanie Internetu sa vyskytuje hlavne u starších detí, ktoré majú emocionálne problémy, u tých, ktoré vyhľadávajú nové a vzrušujúce zážitky na Internete, ale aj u tých, ktoré majú veľa voľného času a nevedia, ako ho správne využiť.

Závislosť u detí, a nie len u nich, vzniká, keď deti kvôli Internetu nespia, nejedia, cítia sa nepríjemne, keď nemôžu chatovať, zanedbávajú školu, neprejavujú záujem o rodinu, kamatátov a žiadne iné aktivity. Ak sa dieťa nemôže dostať k počítaču, je podráždené, agresívne, dostáva sa do konfliktov s okolím a klame.

Zákazy rodičov príliš nefungujú. Rodičia musia s deťmi predovšetkým hovoriť o tom, čo robia na Internete, ako ho využívajú, ako často a dlho trávia čas pri počítači. Stanoviťsi pravidlá, pomocou rodičovskej kontroly obmedziť deťom čas strávený pri počítači, zablokovať im programy v počítači, webové stránky a pod.

Prezentácia Internet dobrý sluha, ale zlý pán v priloženom dokumente.

http://www.sosostn.sk/buxus/docs/dokumenty/skolske_dokumenty/bezpecnost_internetu.pdf

Detstvo bez násilia (webová lokalita pomoci):

Národné koordinačné stredisko
pre riešenie problematiky násilia na deťoch

https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31