Školský psychológ

Miesto: na A bloku nad zborovňou, 2. poschodie, oproti učebni A 27

Kontakt: 032/ 6509721

             adriana.fencikova@sosostn.sk

               adriana.fencik@gmail.com

Konzultačné hodiny v školskom roku 2024/2025:


pondelok 7:00 – 14:00

utorok párny týždeň 11:00 – 14:00
nepárny týždeň 7:00 – 14:00

streda 10:00 – 14:00

štvrtok 7:00 – 14:00

piatok 7:00 – 14:00

Každý deň 14:00 – 15:00 administratívne práce

Odporúčam dohodnúť si termín vopred (najjednoduchšie je to cez edupage). 

 

Náplň práce školského psychológa:

- poskytuje konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a pedagógom v oblasti výchovy a vzdelávania, pomoc pri riešení už vzniknutých problémov, pri zmierňovaní ich následkov

- vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva žiakom so psychickými a inými osobnými problémami, poradenstvo v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov, krízovú intervenciu vrátane posttraumatického a smútkového poradenstva

- prostredníctvom psychodiagnostických metód poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje príčiny jeho problémového správania a podieľa sa na ich zmiernení,

- je nápomocný pri skvalitňovaní medziľudských vzťahov na škole,

- dohliada na dodržiavanie ľudských práv na škole vrátane monitorovania daného javu

- pri odbornej činnosti kladie dôraz na vytváraní efektívnej spolupráce školy a rodiny,

- spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri začlenení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov chorých a zdravotne oslabených do výchovno-vzdelávacieho procesu

- spolupracuje s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na škole pri plánovaní preventívnych aktivít

V rámci preventívnej činnosti:

- poskytuje pomoc pri adaptácii žiakov 1. ročníkov na podmienky strednej školy,

- monitoruje sociálnu klímu v triedach a pomáha pri jej zlepšovaní

- zameriava sa na monitorovanie a preventívne vstupy do triednych kolektívov pri riešení akýchkoľvek prejavov šikanovania a kyberšikanovania

- realizuje preventívne aktivity (Násilie vo vzťahoch, Obchodovanie s ľuďmi, Sebaponímanie a body image, Výchova k manželstvu a rodičovstvu) a aktivity na podporu duševného zdravia adolescentov vrátane depistáže a následnej intervencie na riešenie zistených javov,  

- poskytuje konzultácie žiakom v oblasti voľby študijného odboru vysokoškolského štúdia, zároveň vykonáva diagnostiku študijných predpokladov správnosti výberu,

- spolupracuje s CPPPaP, s externými odborníkmi (pedopsychiatrom, klinickým psychológom), s RÚVZ v Trenčíne, s lektormi zo SNSĽP v Bratislave a s ďalšími inštitúciami pri organizovaní preventívnych aktivít

- zúčastňuje sa odborných seminárov, školení a konferencií pre školských psychológov

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31